Hva er fornybar Energi?

Fornybar energi er en type energi som kan produseres ved hjelp av naturlige ressurser som sol, vind, vann og biomasse, og som ikke vil ta slutt. I motsetning til fossil energi, som er begrenset og forurenser miljøet når den forbrennes, kan fornybar energi produseres på en bærekraftig måte uten å skade miljøet. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva fornybar energi er, hvilke typer fornybar energi som finnes, og hvorfor det er viktig å øke bruken av fornybar energi.

Fornybar energi er energikilder som har sin opprinnelse i naturen og ikke tømmes innenfor et et menneskelig tidsperspektiv, det vil si at de ansees som uuttømmelige. Fornybar energi regnes anses som en ren energikilde og mer bærekraftig enn ikke-fornybar energi.

Hva er fornybar Energi?

Hva er en fornybar energikilde?

En fornybar energikilde er en naturlig ressurs som kan brukes til å produsere energi på en bærekraftig måte uten å skade miljøet. Noen eksempler på fornybare energikilder inkluderer solenergi, vannkraft, vindkraft, bioenergi, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannsenergi, saltkraft og biomasse. Disse energikildene kan produsere elektrisitet, varme eller drivstoff på en måte som ikke forurener miljøet, og de vil aldri ta slutt, i motsetning til fossilenergi som kull, olje og gass, som vil bli oppbrukt etter hvert. Det å øke bruken av fornybare energikilder er en viktig del av å redusere klimagassutslipp og bevare miljøet for fremtidige generasjoner.

Les mer om bioenergi her: Hva er bioenergi?

Former for fornybar energi

Det finnes mange forskjellige typer fornybar energi, her er noen eksempler:

 1. Solenergi: Solenergi brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av solpaneler.
 2. Vindenergi: Vindenergi produseres ved hjelp av vindturbiner, som omdanner vindkraft til elektrisitet.
 3. Vannkraft: Vannkraft produseres ved hjelp av vannkraftverk, som omdanner kinetisk energi i bevegende vann til elektrisitet.
 4. Geotermisk energi: Geotermisk energi produseres ved hjelp av varme fra jorden, og kan brukes til å produsere elektrisitet og varme.
 5. Biomasse: Biomasse produseres ved å brenne biologisk materiale, som trevirke eller korn, for å produsere elektrisitet eller varme.
 6. Bioenergi: Bioenergi produseres ved hjelp av biologisk materiale, som planter eller dyr, og kan brukes til å produsere drivstoff, som biodiesel eller biogass.

Hvorfor velge fornybare energikilder?

Det er mange grunner til å velge fornybare energikilder:

 1. De er bærekraftige: Fornybare energikilder vil aldri ta slutt, i motsetning til fossilenergi, som vil bli oppbrukt etter hvert. Dette betyr at vi kan fortsette å produsere energi fra fornybare kilder i all evighet, uten å måtte bekymre oss for å gå tom for råstoff.
 2. De reduserer klimagassutslipp: Bruk av fornybar energi bidrar til å redusere utslipp av klimagasser, som karbondioksid (CO2), som er en av de viktigste årsakene til klimaendringer.
 3. De kan redusere avhengigheten av fossilenergi: Ved å øke bruken av fornybar energi, kan vi redusere vår avhengighet av fossilenergi, som kull, olje og gass. Dette kan bidra til å stabilisere prisene på energi og gjøre oss mindre sårbare for prisøkninger og geopolitiske spenninger.
 4. De kan skape arbeidsplasser: Utvikling og produksjon av fornybar energi kan skape mange arbeidsplasser, både innenfor produksjon og installasjon av teknologien.
 5. De kan bidra til å forbedre lokalsamfunn: Fornybar energi kan bidra til å forbedre lokalsamfunn ved å redusere luftforurensning, øke tilgangen på elektrisitet og skape arbeidsplasser i områdene der energien produseres.

Hva er den beste fornybare energikilden?

Det er ingen enkel svar på hvilken fornybar energikilde som er «best», da det avhenger av mange faktorer, som tilgjengelighet av ressurser, kostnader, teknologisk modenhet og lokale behov. Det som er best for et lokalsamfunn i en del av verden, kan ikke nødvendigvis være det beste for et annet lokalsamfunn i en annen del av verden.

Det er imidlertid viktig å huske på at fornybar energi er en viktig del av løsningen på klimakrisen, og at det er viktig å øke bruken av fornybar energi på alle områder. Dette kan innebære å utforske ulike typer fornybar energi og velge den som passer best for hver enkelt situasjon.

Det kan også være lurt å se på hvilke fornybare energikilder som har den laveste klimapåvirkningen og den beste teknologiske modenheten, da dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp og skape bærekraftige løsninger på sikt.

Er ved fornybar energi?

Ved kan være en fornybar energikilde, så lenge det høstes på en bærekraftig måte. Ved er et biologisk materiale som brennes for å produsere varme og lys. Det kan produseres ved hjelp av trevirke, gress, korn eller andre biologiske materialer, og det kan være en effektiv måte å produsere varme på i områder med tilgang på biologisk materiale.

Det er imidlertid viktig å huske på at ved ikke alltid er en bærekraftig energikilde. Dersom veden høstes på en uhensiktsmessig måte, for eksempel ved å hogge ned skog uten å plante nytt trevirke, kan dette føre til skogødeleggelse og klimagassutslipp. Det er derfor viktig å sikre at vedproduksjon skjer på en bærekraftig måte.

Les også: Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er forskjellen på fornybare og ikke fornybare energikilder?

Fornybare energikilder er naturlige ressurser som kan brukes til å produsere energi på en bærekraftig måte uten å skade miljøet. Disse inkluderer solenergi, vindenergi, vannkraft, geotermisk energi og biomasse. Fordi de ikke tar slutt, kan vi fortsette å produsere energi fra fornybare kilder i all evighet, uten å måtte bekymre oss for å gå tom for råstoff.

Ikke fornybare energikilder, også kjent som fossilenergi, er begrensede ressurser som produseres ved å brenne råstoff som kull, olje og gass. Disse råstoffene vil etter hvert bli oppbrukt, og produksjonen av fossilenergi medfører også klimagassutslipp når de forbrennes.

Det er viktig å øke bruken av fornybare energikilder og redusere bruken av ikke fornybare energikilder, da dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp og bevare miljøet for fremtidige generasjoner.

Er atomkraft fornybar energi?

Atomkraft kan ikke kategoriseres som enten fornybar eller ikke fornybar energi, da dette avhenger av hvordan den produseres og hva den brukes til. Atomkraftproduksjon kan involvere både fornybare og ikke fornybare energikilder, avhengig av hvilken type atomkraftteknologi som brukes.

Atomkraft kan produseres ved hjelp av både fission (splitting) og fusjon (sammensmelting) av atomkjerner. Fission baserer seg på å splitte atomkjerner for å produsere energi, mens fusjon baserer seg på å smelte sammen atomkjerner for å produsere energi.

Fission-baserte atomkraftverk produserer elektrisitet ved å splitte uran-235-atomkjerner, og dette krever tilgang på uran som råstoff. Uran er en begrenset ressurs, og produksjon av fission-baserte atomkraftverk kan derfor ikke kategoriseres som fornybar energi.

Fusjon-baserte atomkraftverk produserer elektrisitet ved å smelte sammen hydrogen-isotoper for å produsere energi. Hydrogen er den mest utbredte grunnstoffet i universet, og det finnes store mengder hydrogen på jorden i form av vann. Dette betyr at produksjon av fusjon-baserte atomkraftverk kan kategoriseres som fornybar energi, så lenge hydrogenet høstes på en bærekraftig måte.

Fusjon-baserte atomkraftverk er imidlertid fortsatt i utviklingsfasen, og det er ikke kommersielt tilgjengelig i dag.

Les mer her: Gjennombrudd i fusjonsenergi.

Hvor mye av verdens energi er fornybar?

Andelen fornybar energi av den totale energiforbruket i verden varierer fra land til land, og det er ingen enkelt svar på hvor mye av verdens energi som er fornybar. Generelt sett har andelen fornybar energi økt de siste årene, men det er fortsatt en lang vei å gå før fornybar energi dekker et større andel av verdens energiforbruk.

Ifølge International Energy Agency (IEA) stod fornybar energi for ca. 28.7% av den globale elektrisitetsproduksjonen i 2021. Dette inkluderer solenergi, vindenergi, vannkraft, geotermisk energi og biomasse. Andelen fornybar energi av den totale energiforbruket, inkludert transport og oppvarming, er imidlertid lavere, og varierer fra land til land.

Det er viktig å øke andelen fornybar energi i verdens energiforbruk, da dette kan bidra til å redusere klimagassutslipp og skape bærekraftige løsninger på sikt. Dette krever investeringer i fornybar teknologi og en økt satsing på fornybar energi på globalt nivå.

Sjekk ut de siste artiklene