Hva er bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er utviklingen som oppfyller dagens behov uten å overbruke ressursene til fremtidige generasjoner. FNS bærekraftsmål er et rammeverk for å fremme bærekraftig utvikling. Det tar sikte på å adressere utfordringer knyttet til biologisk mangfold og andre aspekter av bærekraftig utvikling.

Ideen om bærekraftig utvikling, også kjent som utviklingen av biologisk mangfold, tar hensyn til både den økonomiske dimensjonen og balansert utvikling.

Konseptet med bærekraftig utvikling er veldig viktig fordi hvis vi fokuserer på utviklingen og ikke tenker på dens langsiktige effekter, kan det føre til at utviklingen ikke tar hensyn til miljøet og skaper negative konsekvenser for kommende generasjoner.

I denne artikkelen vil vi gi detaljert informasjon om begrepet bærekraftig utvikling, hvorfor det er viktig for miljøet, dimensjoner ved bærekraftig utvikling og noen eksempler på indikatorer som kan måles. Vi vil også diskutere konferansen som fokuserer på disse temaene.

Hva er bærekraftig utvikling?

Definisjon

FN-sambandet definerer bærekraftig utvikling som «en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.»

Hvorfor er bærekraftig utvikling viktig?

Den raske utviklingen vi er vitne til nå, har ikke tidligere sett opp igjennom historien. Hvis vi ikke holder den bærekraftige utviklingen i sjakk, kan det føre oss til økonomiske og miljømessige kriser. Vi har allerede sett banksystemets kollaps i 2008 og klimaendringene. Derfor er det viktig å ha indikatorer som måler fremgangen mot bærekraftige mål i vår agenda.

Bærekraftig utvikling er viktig fordi vi bruker alle naturressurser i en vanvittig hastighet, og hvis vi fortsetter på denne agendaen, vil ikke fremtidige generasjoner kunne ha nytte av indikatorer.

Eksempler på bærekraftig utvikling

Vi gjør ikke nok for å være et bærekraftig samfunn, men det skal også merkes at vi allerede gjør noe for å være bærekraftig. Vi har et start- og et sluttmål på vår bærekraftige med-agenda. Så, la oss se på noen eksempler på bærekraftig utvikling som samfunnet har godt av i Rio.

Vindkraft

Vindkraft

Vindkraft er ikke nytt; det er eldre enn de fleste midlene vi bruker i dag. Opprinnelsen til den første vindmøllen kan spores tilbake til Kina for over 4000 år siden hvor de ble brukt å pumpe vann.

Spol frem til nåtid, og du vil oppdage at vindmøller fortsatt er på moten og er noe også for fremtiden. I mange områder av verden konkurrerer vindenergi med energien som genereres fra fossil kraft, og i noen områder er vindenergi enda billigere enn andre energikilder. Så vindkraften beveger seg allerede i riktig retning.

Solenergi

Solenergi

Hvis du ikke har sett en vindmølle eller et medisinsk apparat, er det nok fordi de krever mye vind og settes opp ofte på fjell eller langs kysten. Solcellepanel derimot er noe som man kan finne overalt.

Det er ikke mange steder i verden hvor det finnes sollys og som ikke bruker solenergi. Selv i Antarktis så har man solenergi.

Mange folk bruker solcellepaneler på tak og driver hele husene sine på solenergi på dagtid. Bortsett fra disse individuelle solcelle-anleggene, ser vi også massive solparker som driver hele samfunn. Ifølge noen mennesker kan solenergi være fremtidens teknologi som vil gi oss en fossilfri fremtid. Solenergi er en medisinsk bærekraftig og fornybar energikilde som kan bidra til å redusere avhengigheten av fossile brensler.

Solteknologi er ikke så veldig dyrt for vi mennesker, og vi må huske på at det koster ingenting med sollyset man fanger. Så hva er det som holder oss tilbake fra å gå helt over til solenergi?

Svaret er solen. siden vi ikke har sollys om natten, og det er redusert på overskyede dager og i nesten halve året, får vi ikke fullt ut utnyttet det. Solteknologi kan ikke drive oss helt ennå.

Men med fremskrittet innen batteriteknologi, som kan mellomlagre strøm til de tider det ikke produseres strøm fra solcellepaneler, håper vi på en lys fremtid innen solenergi.

Avlingsrotasjon

Det tredje eksemplet vi ønsker å bruke for bærekraftig utvikling er lite populært. Og det blir ofte neglisjert på grunn av vår manglende interesse for bærekraftig landbrukspraksis. Jordbruk er en av de eldste yrkene i verden. Det er forskjellige jordbruksteknikker som brukes over hele verden.

På dette tidspunktet produseres mat i enorme mengder ved bruk av industrielle jordbruksteknikker. En enkelt avling produseres på store gårder som bruker mye gjødsel og kjemiske plantevernmidler i industrielt landbruk. Denne typen jordbruk er ikke bare uholdbar på grunn av antallet kjemikalier som brukes; det skader også jorda og gjør den mindre fruktbar over tid.

Slik monocropping er ofte økonomisk lønnsomt på den enkelte gård, men ikke så mye på jorden.

Avgjødsling av jorda kan stoppes eller bremses ved å bruke avlingsrotasjons-metoden på en effektiv måte. Det er en teknikk hvor man planter forskjellige avlinger gjennom året eller annenhver sesong for å sikre god påfylling av næringsstoffer i jorda. Ved å implementere denne metoden, kan man oppnå bedre jordkvalitet og redusere behovet for kunstgjødsel på en naturlig måte.

Dimensjoner for bærekraftig utvikling

Folk tenker alltid på energikilder og andre naturressurser som råvarer når vi snakker om bærekraftig utvikling. Men det er mer til enn det; Bærekraftig utvikling krever våre handlinger innenfor flere ulike områder, så la oss se på 3 hovedområder.

Klima og miljø

Klimaendringer

Klimaendringer er et problem som blir fremhevet nå hver dag og mange land, som for eksempel Maldivene, lider av konsekvensene av klimaendringene. Hvis vi ikke finner måter å håndtere dette raskt på, vil vi se mange flere land og samfunn i fremtiden som vil få uante konsekvenser.

Hovedansvaret for dette bør ligger hos lederne av land av den «den første verden», eller i-land, som er det som er mest ressurssterke til å håndtere dette.

Sosiale forhold

Sosiale forhold

Den tettest befolkede byen i verden (Malé) har omtrent 78 000 mennesker per km². Og hvis du tenker på fremtiden til disse byene, vilman ikke være særlig optimistisk for dem.

Bærekraftig byplanlegging vil være en stor oppgave når man beveger seg mot en bærekraftig fremtid på grunn av at grønne områder forsvinner i byområder i dag.

Dårlig planlegging av lokalsamfunnene kan også forårsake ustabilitet på samfunnet. Et ideelt bærekraftig samfunn vil ha mat, energi og forsvarskilder på plass.

Grunnet befolkningsvekst, øker på tilgangen til våre begrensede naturressurser og kan skape forskjeller i samfunnet. Dette skaper forskjeller på i sosiale forhold som for eksempel fattigdom, utdanning og på tilgang til god helsehjelp.

Økonomi

Bærekraftig økonomi

En bærekraftig økonomi er det nest viktigste for en bærekraftig fremtid. Den fokuserer på praksisen for økonomisk vekst som vil bevare miljøet for fremtidens generasjon.

Det gjøres mange forsøk på å få fart på den økonomiske veksten for å holde den i gang så lenge som mulig, men problemet er at det meste av vår økonomiske aktivitet er avhengig av naturressurser.

Naturressurser går tom før eller siden, og den økonomiske aktiviteten kan etter hvert avta hvis man ikke gjør endringer.

Økonomiens rolle i bærekraftig utvikling

Økonomien spiller en viktig rolle i bærekraftig utvikling ved å påvirke hvordan ressurser forvaltes, hvordan produksjon og forbruk organiseres, og hvordan samfunnet som helhet fungerer. En bærekraftig økonomi tar hensyn til både økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer for å sikre langsiktig vekst og trivsel for nåværende og kommende generasjoner.

En bærekraftig økonomi kan oppnås gjennom en rekke tiltak og strategier. Her er noen eksempler på hvordan økonomien kan bidra til bærekraftig utvikling:

 1. Grønn økonomi: En grønn økonomi fokuserer på å redusere avhengigheten av ikke-fornybare ressurser og fremme bruk av fornybare ressurser. Dette kan oppnås gjennom investeringer i fornybar energi, energieffektivitet, grønn teknologi og bærekraftig produksjon.
 2. Bærekraftig forbruk og produksjon: Økonomien kan fremme bærekraftig forbruk og produksjon ved å stimulere til bruk av ressurseffektive teknologier og prosesser, samt ved å fremme resirkulering og gjenbruk. Dette kan bidra til å redusere avfall og utslipp, samt bevare naturressurser.
 3. Økonomiske insentiver: Økonomiske insentiver, som skatter, avgifter og subsidier, kan brukes til å fremme bærekraftig atferd og investeringer. For eksempel kan det gis skatteinsentiver til bedrifter som investerer i miljøvennlige teknologier eller reduserer utslippene sine.
 4. Bærekraftige investeringer: Økonomien kan også spille en rolle i bærekraftig utvikling gjennom investeringer. Investeringer i bærekraftige prosjekter og bedrifter kan bidra til å fremme grønn vekst og skape arbeidsplasser innenfor miljøvennlige sektorer.

Selv om økonomien kan spille en positiv rolle i bærekraftig utvikling, er det også utfordringer og begrensninger som må håndteres. Her er noen av de potensielle utfordringene:

 • Kortsiktig tenkning: Økonomien har ofte fokus på kortsiktig profitt og vekst, noe som kan gå på bekostning av langsiktig bærekraft. Det er viktig å endre tankegangen og fremme langsiktige perspektiver i økonomiske beslutninger.
 • Ubalansert fordeling: Økonomisk vekst kan føre til økt ulikhet og en ubalansert fordeling av ressurser. Det er viktig å sikre at fordelene av økonomisk vekst blir rettferdig fordelt, slik at alle har mulighet til å nyte godt av bærekraftig utvikling.
 • Manglende integrering av miljøhensyn: Økonomiske beslutninger tar ikke alltid tilstrekkelig hensyn til miljøet. Det er viktig å integrere miljøhensyn i økonomiske modeller og beslutningsprosesser for å sikre at økonomisk aktivitet ikke skader miljøet.
 • Manglende kunnskap og bevissthet: Mange mennesker og bedrifter mangler kunnskap og bevissthet om bærekraftige løsninger og muligheter. Det er viktig å øke kunnskapen og bevisstheten om bærekraftig utvikling for å fremme endring og handling.

Manglende kunnskap og bevissthet: Mange mennesker og bedrifter mangler kunnskap og bevissthet om bærekraftige løsninger og muligheter. Det er viktig å øke kunnskapen og bevisstheten om bærekraftig utvikling for å fremme endring og handling.

 • Utdanning og bevisstgjøring: For å adressere mangelen på kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling, er utdanning og bevisstgjøring avgjørende. Skoler og utdanningsinstitusjoner kan spille en viktig rolle i å integrere bærekraftig utvikling i læringsplaner og undervisning. Videre kan kampanjer og informasjonskampanjer bidra til å øke bevisstheten blant enkeltpersoner og bedrifter om betydningen av bærekraftig praksis.
 • Politisk støtte og regulering: Økonomien kan også dra nytte av politisk støtte og regulering for å fremme bærekraftig utvikling. Regjeringer kan implementere lover og forskrifter som oppmuntrer til bærekraftig praksis, for eksempel begrensninger på utslipp og støtteordninger for grønne teknologier. Politisk støtte kan også omfatte økonomiske incentiver for bedrifter som tar bærekraftige valg, som tilskudd eller subsidier.
 • Innovasjon og teknologi: Innovasjon og teknologi spiller en viktig rolle i bærekraftig utvikling. Det er viktig å fremme forskning og utvikling av nye bærekraftige løsninger og teknologier. Dette kan inkludere alternative energikilder, resirkuleringsteknologi og grønn infrastruktur. Ved å investere i og implementere bærekraftig teknologi, kan økonomien bidra til å redusere miljøpåvirkningen og samtidig drive økonomisk vekst.
 • Ansvarlig forretningspraksis: Bedrifter spiller en viktig rolle i bærekraftig utvikling. Det er viktig at bedrifter tar ansvar for sin påvirkning på miljøet og samfunnet. Dette kan inkludere å redusere utslipp, implementere bærekraftige produksjonsmetoder og støtte lokale samfunn.
  Bedrifter kan også jobbe for å fremme bærekraftige forsyningskjeder og etisk handel. Ved å ta ansvar for sin påvirkning, kan bedrifter bidra til en mer bærekraftig økonomi.
 • Økonomisk omstilling: En viktig del av bærekraftig utvikling er økonomisk omstilling. Dette innebærer å endre hvordan økonomien fungerer for å redusere miljøpåvirkningen og fremme bærekraftig praksis. Dette kan inkludere overgangen til en grønn økonomi, der ressursene utnyttes mer effektivt og fornybare energikilder brukes i stedet for fossile brensler.
  Økonomisk omstilling kan også innebære å fremme sirkulær økonomi, der produkter og materialer gjenvinnes og gjenbrukes for å redusere avfall og ressursforbruk. Ved å gjennomføre økonomisk omstilling kan vi sikre at økonomisk vekst og utvikling skjer på en bærekraftig måte, som tar hensyn til både miljøet og samfunnet.

Økonomien spiller en viktig rolle i bærekraftig utvikling ved å påvirke ressursforvaltning, produksjon og forbruk. En bærekraftig økonomi tar hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige faktorer for langsiktig vekst og trivsel. Eksempler på økonomiske bidrag inkluderer grønn økonomi, bærekraftig forbruk og produksjon, økonomiske insentiver og bærekraftige investeringer.

Utfordringer inkluderer kortsiktig tenkning, ubalansert fordeling, manglende integrering av miljøhensyn, manglende kunnskap og globalt samarbeid. For å adressere disse utfordringene kan utdanning og bevisstgjøring, politisk støtte, sektorsamarbeid, innovasjon og teknologi, ansvarlig forretningspraksis og finansielle insentiver være nyttige. Økonomisk omstilling er også viktig for å oppnå bærekraftig utvikling.

Konklusjon

En bærekraftig utvikling er fremtiden alle ønsker og fremtidige generasjoner trenger. Å oppnå det vil kreve mye innsats og planlegging på en bærekraftig måte.

Når vi snakker om fremtiden, betyr det ikke nødvendigvis at vi er på vei til å tape, men vi ser at vi har en vei å gå.

Vi håper dagens artikkel gir deg god informasjon på området bærekraftig utvikling, hvilke konsekvenser det kan ha og hva vi må gjøre for å ha en lys fremtid.

Sjekk ut de siste artiklene