Hva er tarifflønn? En kort og tydelig forklaring

Tarifflønn er en vanlig betegnelse når man snakker om lønn i forbindelse med tariffavtaler. Disse avtalene er kollektive avtaler mellom arbeidsgiver og medarbeidere, og blir ofte utarbeidet mellom arbeidstakerorganisasjoner på den ene siden og arbeidsgiver eller arbeidsgiverforeninger på den andre siden.

Tarifflønn omfatter alle utbetalinger og andre goder som en tariffavtale gir.

I Norge er det to typer lønnssystemer i tariffavtalene: Normallønnsavtaler og minimumslønnsavtaler. I normallønnsavtaler skal den faktiske lønnssatsen som er oppført i tariffavtalen/mellomoppgjørsprotokollen utbetales slik det står. Dette gir ofte klarere retningslinjer for hva lønnen skal være, og kan dermed bidra til mer forutsigbarhet for arbeidstakerne. På den annen side, i minimumslønnsavtaler er det fastsatt et minimumsnivå for lønnen, men arbeidsgiver og arbeidstaker kan forhandle om høyere lønn basert på ulike faktorer som erfaring og kompetanse.

Kollektive tariffavtaler bidrar til å ivareta arbeidstakernes rettigheter og interesser, og er en viktig del av den norske arbeidslivsmodellen. Det er imidlertid viktig å merke seg at det kan være variasjoner i lønnsavtalene mellom ulike bransjer og fagområder, og at enkelte arbeidstakere kan ligge over eller under den avtalte tarifflønnen, avhengig av individuelle forhold og forhandlinger.

Hva er tarifflønn?

Typer Tarifflønn

Tarifflønn er lønnen som arbeidstakere mottar i henhold til en tariffavtale som er inngått mellom arbeidsgiver og fagforening. Det finnes ulike typer tarifflønn, og her vil vi se nærmere på individuell tarifflønn og gruppe tarifflønn.

Individuell Tarifflønn

Individuell tarifflønn innebærer at hver enkelt arbeidstaker forhandler fram sin egen lønn basert på en minimumssats som er fastsatt i tariffavtalen. Dette gir arbeidstakeren mulighet til å forhandle fram høyere lønn avhengig av deres kvalifikasjoner, erfaring og arbeidsinnsats. I noen tilfeller kan individuell tarifflønn også være basert på prestasjoner og resultater.

Et eksempel på individuell tarifflønn er minstelønnsoverenskomster hvor lønnssatsene forhandles lokalt på den enkelte bedrift hvert år, som beskrevet av Norsk Arbeidsmandsforbund.

Gruppe Tarifflønn

Gruppe tarifflønn innebærer at lønnen er fastsatt for en gruppe arbeidstakere som har lignende kvalifikasjoner og funksjon i bedriften. Her er det ikke rom for individuell forhandling utover det som er avtalt i tariffavtalen. Dette gir mer forutsigbarhet for både bedrifter og arbeidstakere, og bidrar til å sikre en mer rettferdig lønnsfordeling innenfor gruppen.

Et eksempel på gruppe tarifflønn er normallønnsoverenskomster hvor den faktiske lønnssatsen som står oppført i tariffavtalen/mellomoppgjørsprotokollen utbetales slik det står, ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund.

Fordeler og Ulemper

Fordeler med Tarifflønn

Tarifflønn har flere fordeler som kan ha en positiv innvirkning på arbeidstakers arbeidsforhold og lønnsforhold. Noen av disse fordelene inkluderer:

 • Hjelp og støtte i ditt arbeidsforhold
 • Forhandlingsrett
 • Tillitsvalgte
 • Høyere pensjon
 • Overtidssatsene er høyere enn lovens bestemmelser
 • Velferdspermisjoner med lønn
 • Fødselspermisjon med lønn
 • Godtgjørelse for bevegelige helligdager
 • Lengre ferie

Ulemper med Tarifflønn

Til tross for de mange fordelene, er det også noen ulemper forbundet med tarifflønn. Disse inkluderer:

 • Ikke alle ansatte er dekket av tariffavtaler, noe som kan føre til forskjeller i lønnsforhold og arbeidsvilkår
 • Tarifflønn kan være mindre fleksibelt enn individuelle lønnsforhandlinger, ettersom forholdene er bestemt i avtaler mellom fagforeninger og arbeidsgivere
 • Ansatte som har individuelt gode arbeidsforhold og lønnsbetingelser kan potensielt tjene mer uten tariffavtaler

Til tross for disse ulempene, gagner tarifflønn generelt ansatte ved å sikre en minimumsstandard for arbeidsvilkår og lønn.

Forhandlinger og Avtaler

Tarifflønn er en del av tariffavtaler som inngås mellom fagforeninger/arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner (eller arbeidsgivere). Disse forhandlingene, hvor tariffavtaler revideres, kalles også lønnsoppgjør eller tariffoppgjør (Store norske leksikon) .

Forhandlingsretten gjør at motparten har plikt til å møte til forhandlinger. Denne retten er kjent fra statlig sektor, der den er regulert i tjenestetvistloven (YS).

Tariffavtaler er gjensidig forpliktende og fastsetter plikter og rettigheter for partene. Disse avtalene er viktige for å sikre stabilitet og ryddige forhold på arbeidsplassen (Store norske leksikon).

Når sentrale tarifforhandlinger er i havn og vedtatt, er det tid for lokale lønnsforhandlinger i bedrifter som er tariffbundne (Norsk Industri). Lokale forhandlinger tar hensyn til hver bedrifts økonomiske situasjon og behov, og bidrar til å tilpasse lønnsnivået til lokale forhold.

For eksempel ble Hovedtariffavtalen (HTA) i KS-området revidert for en avtaleperiode fra 1.5.2022 til 30.4.2024. Denne avtalen inkluderer bestemmelser om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon (KS).

Konklusjon

Tarifflønn er en viktig del av tariffavtaler, som er kollektive avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Disse avtalene fremforhandles ofte mellom arbeidsgiverforeninger og arbeidstakerorganisasjoner, og tarifflønnen angir hvor mye arbeidstakerne skal tjene i deres respektive stillinger.

Organiserte arbeidstakere har en tendens til å tjene mer enn uorganiserte, og tariffavtaler bidrar til å regulere lønns- og arbeidsvilkår for over 400 000 medlemmer i Norge (kilde).

Sammenfatningsvis bidrar tarifflønnen til å sikre rettferdige lønns- og arbeidsforhold for arbeidstakere ved å fremforhandle gjensidig avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner. Dette bidrar til bedre arbeidsforhold, økonomisk sikkerhet og styrking av arbeidstakerrettigheter.

Sjekk ut de siste artiklene