Hva er kunnskap? -Dette må du vite

Kunnskap refererer til kjennskap til, oppmerksomhet om, forståelse av eller ferdigheter knyttet til noe eller noen. Dette kan omfatte teoretisk eller praktisk innsikt i ulike temaer og situasjoner, og gir grunnlag for å utføre handlinger med hensikt og nøyaktighet. Kunnskap skapes og forvaltes ofte i fellesskap mellom mennesker, og kan derfor bli behandlet og manipulert på ulike måter.

Innen filosofi har spørsmålet om kunnskapens natur og hvordan man sikrer seg kunnskap vært sentrale temaer i erkjennelsesteori og epistemologi. Gjennom historien har filosofer forsøkt å finne nødvendige og tilstrekkelige betingelser for å kunne vite noe. Dette har ført til utviklingen av ulike teorier og perspektiver på hva kunnskap egentlig er.

Kunnskap spiller en kritisk rolle i menneskelig utvikling, innovasjon og forståelse av verden rundt oss. Det er kunnskapen som gir oss muligheten til å forklare, argumentere for og løse ulike problemstillinger, samt skape et bedre samfunn for alle. Å kunne regne, lese og skrive er eksempler på grunnleggende kunnskaper som er viktige for individer og samfunn som helhet.

Hva er kunnskap?

Definisjon av Kunnskap

Kunnskap er et komplekst begrep som kan beskrives som viten, lærdom, erkjennelse eller innsikt (Store norske leksikon). Det er viktig for menneskers utvikling, innovasjon og forståelse av verden rundt oss. Kunnskap kommer i ulike former, som inkluderer:

 • Eksplisitt kunnskap: Dette er kunnskap som kan formidles eller deles gjennom språk, diagrammer, formler og skriftlig informasjon.
 • Taus kunnskap: Dette er kunnskap som er vanskeligere å formidle, ofte fordi det er innebygd i praktiske ferdigheter, holdninger og erfaringer.

Kunnskapsbegrepet blir ofte diskutert innen filosofi, spesielt i et felt kalt epistemologi eller erkjennelsesteori. Epistemologi handler om å studere kunnskapens og erkjennelsens natur, samt metoder for å tilegne seg kunnskap.

En vanlig definisjon av kunnskap er at det er en sann og berettiget overbevisning. Dette innebærer at kunnskap ikke bare er informasjon, men også at vi har gode grunner til å tro at informasjonen er sann.

For å utvikle kunnskap, er det viktig å være en del av en kunnskapshjelpende kontekst, der erfaringer, verdier, kontekstuell forståelse, ekspertinnsikt og faglig kunnskap kombineres på en effektiv måte.

Typer av Kunnskap

Kunnskap kan deles inn i ulike kategorier basert på metoden vi tilegner oss det og hvordan vi benytter det. To av de mest kjente typene kunnskap er eksplisitt kunnskap og taus kunnskap.

Eksplisitt Kunnskap

Eksplisitt kunnskap er den kunnskapen som kan formidles gjennom formelt språk, skriftlig eller muntlig kommunikasjon. Det er enkelt å dele og overføre denne typen kunnskap, da den kan organiseres, lagres og gjenfinnes ved behov. Eksplisitt kunnskap omfatter fakta, teorier, regler og instruksjoner som kan finnes i lærebøker, artikler og samtaler. Noen eksempler på eksplisitt kunnskap inkluderer:

 • Matematiske formler
 • Historiske datoer og hendelser
 • Grammatikkregler i et språk

Tacit Kunnskap

Taus kunnskap, på den annen side, er den kunnskapen som er innebygd i vår erfaring og intuisjon, og er ikke lett å formidle eller dele med andre. Den er ofte utviklet og forbedret gjennom praktisk erfaring, prøving og feiling, og refleksjon. Taus kunnskap kan være vanskelig å beskrive og lære bort, ettersom det innebærer en dyp forståelse av en situasjon eller et system. Noen eksempler på taus kunnskap inkluderer:

 • Ferdigheter som sykling eller svømming
 • Kreativitet og problemløsning
 • Intuisjon og empatiske evner

For å få en fullstendig forståelse av et emne eller felt, er det viktig å utvikle både eksplisitt og taus kunnskap. Vi bruker forskjellige metoder og teknikker for å tilegne oss og anvende begge typer kunnskap i forskjellige sammenhenger. ‘

Kunnskapserverv

Kunnskapserverv er prosessen med å lære, erfare, observere og tilegne seg ny kunnskap. Denne prosessen er kontinuerlig og foregår gjennom ulike metoder og tilnærminger, avhengig av individets preferanser og kapasiteter.

Læring

Læring er en av de viktigste måtene å erverve kunnskap på. Dette handler om å motta og interagere med informasjon gjennom formelle og uformelle kanaler som skoler, kurs, seminarer, og opplæring i arbeidslivet. Læring inkluderer også å utvikle ferdigheter og evner ved å praktisere og utfordre seg selv.

Det finnes mange læringsmetoder, som for eksempel elevsentrert læring, prosjektbasert læring og problembasert læring. Disse metodene kan bidra til å styrke forståelsen og tilegnelsen av kunnskap.

Erfaring

Erfaring er en annen sentral kilde til kunnskap. Det innebærer å anvende den teoretiske kunnskapen man har lært i praksis og å lære av resultatene, enten det er suksess eller fiasko. Erfaring gir en dypere forståelse av sammenhenger og årsaker og gjør det lettere å navigere i fremtidige situasjoner.

Praktisk erfaring kan oppnås gjennom arbeid, frivillig arbeid, fritidsaktiviteter og andre situasjoner der man kan bruke og utvide sin kunnskap og ferdigheter.

Observasjon

Observasjon er en viktig metode for å erverve kunnskap ved å studere og analysere andres handlinger, resultater og situasjoner. Dette kan gjøres gjennom direkte observasjon, ved å følge medier og nyheter, eller ved å studere tekst og litteratur.

Observere og reflektere over informasjon kan gi ny innsikt og inspirasjon for utvikling av egne ferdigheter og evner. Translerer denne informasjon fra en situasjon og anvende den på en annen, spiller en sentral rolle i kunnskapserverv prosessen. ‘

Kunnskapsdeling

Kunnskapsdeling handler om å gjøre kunnskap tilgjengelig for andre i en organisasjon eller et team. Dette innebærer en prosess som involverer å dele informasjon, ideer, ferdigheter og erfaringer med andre for å fremme læring og forbedre ytelse.

Det er flere måter å dele kunnskap på, og noen av de vanligste metodene inkluderer:

 • Mentorordninger og opplæringsprogrammer
 • Team-møter og workshops
 • Akadiske publikasjoner og rapporter
 • Interne og eksterne nettsteder og databaser
 • Sosiale nettverk og faglige fora

Effektiv kunnskapsdeling krever også en kultur der ansatte føler seg trygge på å dele og motta informasjon uten frykt for represalier. Tillit er en viktig faktor i dette aspektet, som understreket av BI Business Review. Ledere og medarbeidere må sammen bli enige om hva det betyr å være kompetent i sine respektive felt og akseptere hverandres kunnskap og ekspertise.

Kunnskapsdeling mellom generasjoner er også viktig og kan bidra til å overføre verdifull innsikt og erfaringer til yngre medarbeidere (kilde: Kunnskapsdeling mellom generasjoner). Dette kan oppnås ved å implementere mentorordninger og gi rom for åpent samarbeid og diskusjon mellom eldre og yngre ansatte.

Kunnskapsforvaltning

Kunnskapsforvaltning handler om å håndtere og utnytte kunnskap på best mulig måte innenfor en organisasjon. Det innebærer systematisk innsamling, organisering, deling og anvendelse av kunnskap for å støtte organisasjonsmål og forbedre ytelsen. Kunnskapsforvaltning kan også referere til bruken av teknologi og prosesser for å hjelpe med kunnskapsdeling på tvers av organisasjonen.

Målet med kunnskapsforvaltning er å sikre at organisasjonsmedlemmer kan dra nytte av all tilgjengelig kunnskap for å jobbe mer effektivt og løse problemene de møter. Dette kan omfatte innsamling og deling av dokumentasjon, erfaringer og ekspertise fra ansatte, samt opprettelse og vedlikehold av kunnskapsbanker og forskning.

Det finnes flere aspekter av kunnskapsforvaltning, inkludert:

 • Kunnskapsledelse, som fokuserer på hvordan ledelsen kan utnytte og utvikle organisasjonens kunnskap og kompetanse.
 • Kunnskapsdeling, som involverer prosesser og verktøy for å spre informasjon og læring i organisasjonen.
 • Kunnskapsskaping, som refererer til generering av ny kunnskap gjennom forskning, erfaring og samarbeid.

For å kunne praktisere effektiv kunnskapsforvaltning er det viktig å forstå hva som utgjør relevant og irrelevant kunnskap i organisasjonen, og hvordan man kan skape en kultur som fremmer læring og samarbeid. Således vil medarbeiderne kunne bruke mest mulig av organisasjonens samlede kunnskap for å løse utfordringene de står overfor.

Kunnskap i Praksis

Kunnskap i praksis dreier seg om hvordan en bruker teoretisk og erfaringsbasert kunnskap i praksis for å oppnå gode resultater.

Personlig Anvendelse

Personlig anvendelse av kunnskap handler om hvordan enkeltpersoner bruker sin kunnskap, ferdigheter og erfaring for å utføre arbeidsoppgaver, løse problemer og ta beslutninger i prakteksjoner. Dette inkluderer å reflektere over tidligere erfaringer for å forbedre framtidige handlinger og ta i bruk forskningsbasert kunnskap innen sitt fagområde.

Erfaringsbasert kunnskap er spesielt viktig i dette området, da det gir innsikt i hvordan man kan håndtere unike og komplekse situasjoner i praksis. Individets evne til å lære av egne og andres erfaringer, samt å integrere teoretisk kunnskap, er avgjørende for effektiv personlig anvendelse av kunnskap1.

Organisatorisk Anvendelse

Organisatorisk anvendelse av kunnskap fokuserer på hvordan organisasjoner og institusjoner kan utnytte kunnskap for å oppnå mål og skape verdier. Dette innebærer at organisasjoner tar i bruk både forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap2 for å utvikle strategier, politikk og praksis som fremmer læring og forbedring.

En viktig del av organisatorisk anvendelse er å skape en kultur som støtter kontinuerlig læring og kunnskapsdeling. Dette kan oppnås gjennom interne og eksterne nettverk, samt tilrettelegging for samarbeid og deling av beste praksis3. Å implementere kunnskapsbasert praksis innen organisasjonen kan bidra til bedre beslutningstaking og mer effektive tjenester for brukere og kunder.

Utfordringer og Kritikk

En viktig utfordring i forhold til kunnskap er å skille mellom relevant og irrelevant informasjon. I et informasjonssamfunn er det en overflod av data og informasjon, og det kreves kritisk tenkning for å avgjøre hva som er viktig og hva som ikke er det.

Kritikk spiller også en viktig rolle i kunnskapstilegnelse og utvikling. Kritisk tenkning handler om å vurdere informasjonens kvalitet og pålitelighet, og å være åpen for endringer i eget synspunkt når ny informasjon blir tilgjengelig. Kritikk som bedømmelseskunst er en nødvendig del av kunnskapstilegnelsen.

En annen utfordring er hvordan vi behandler og deler kunnskap på en etisk måte. Forskningsetisk skjønn innebærer å veie ulike hensyn og vurdere konsekvensene av de valgene vi gjør innen forskning og formidling. Dette kan omfatte spørsmål rundt personvern, datasikkerhet, miljø og rettferdighet.

Det er også viktig å være klar over begrensningene og usikkerheten som er forbundet med kunnskap. Ingen mennesker eller samfunn har all kunnskap, og det finnes alltid rom for forbedring og ny innsikt. Å anerkjenne og ivareta tvil og usikkerhet er sentralt for videre kunnskapsutvikling.

Sjekk ut de siste artiklene