Hva er Kommunikasjon?

Her skal vi snakke om «hva er kommunikasjon» og hva det betyr. Vi vil også snakke om hva som kjennetegner god kommunikasjon og forskjellige typer av kommunikasjon.

Formålet med kommunikasjon er det å formidle et budskap eller informasjon fra en person til en annen ved hjelp av skrift- eller talespråk. Man kan bruke forskjellige medium for å formidle dette. Det er viktig å kommunisere da veksten og utviklingen til mennesket er avhengig av det.

Hva er Kommunikasjon?

Definisjonen på kommunikasjon

«Kommunikasjon er den prosessen hvor en sender overfører informasjon eller budskap via en kanal til en mottaker og der mottaker(ne) får en forståelse av budskapet»

Ulike kommunikasjonstyper

Man har ulike former for kommunikasjon. En kommunikasjon er enten en enveiskommunikasjon eller en toveiskommunikasjon.

I tillegg til dette så snakker vi om at kommunikasjonen enten er en personlig kommunikasjon, en gruppekommunikasjon eller en massekommunikasjon.

Enveiskommunikasjon

I en enveiskommunikasjon så er det kun, som navnet sier, kommunikasjon én vei. Denne slags kommunikasjon er vanlig på radio og TV da kommunikasjonen kun går fra avsenderen (radioen eller TV’en) til mottakeren (den som ser eller hører på).

Toveiskommunikasjon

En toveiskommunikasjon er en kommunikasjon mellom to eller flere personer hvor flere parter er aktive.

Personlig kommunikasjon

Personlig kommunikasjon er mellom to eller få personer som for eksempel mellom deg og andre venner, foreldre eller lærer. Andre eksempler er mellom en kjøper og en selger i en butikk.

Gruppekommunikasjon

En gruppekommunikasjon er en toveis kommunikasjon men som består av en større gruppe mennesker. Dette kan for eksempel være diskusjoner på internett, i klasserommet eller blant flere venner eller familie.

Massekommunikasjon

Massekommunikasjon er formidling av et budskap til mange mennesker samtidig. Mediumet som benyttes kan for eksempel være TV eller radio. Normalt så er det en profesjonell aktør som står bak en massekommunikasjon.

Verbal- og nonverbal kommunikasjon

Det finnes to typer av hvordan kommunikasjon kan foregå, det vil si verbal og ikke-verbal kommunikasjon eller sagt på en annen måte; med eller uten ord.

Verbal kommunikasjon

Verbal kommunikasjon er kommunikasjon hvor man benytter seg av ord, enten det er skriftlig eller muntlig. Uansett om man benytter seg av skriftspråket eller talespråket så benytter man seg av ord for å kommunisere sitt budskap.

Ikke verbal kommunikasjon

Ikke verbal-kommunikasjon er kommunikasjon hvor man ikke benytter seg av ord for å spre sitt budskap, men man benytter seg heller av ting som kroppsspråk, kroppsbevegelser eller kroppsstillinger. Man har også mange andre former for nonverbal kommunikasjon og dette kan være for eksempel, utsende, lukt, farge, måter man møter andre med øyne og blikket på eller hvordan man tar kontakt på. Om man holder avstand til andre er også en måte for ikke ikke-språklig kommunikasjon.

Hvor stor del av kommunikasjon er kroppsspråk?

Man regner med at circa 70% av all kommunikasjon som mottaker tolker skjer ved hjelp av kropsspråket. Mange benytter ofte kroppsspråk når man snakker med andre og da spesielt ansiktsuttrykk og håndbevegelser.

Hva er forskjellen på verbal- og nonverbal kommunikasjon?

Som skrevet over så er er forskjellen på verbal og ikke-verbal kommunikasjon om man benytter tale- og skriftspråk eller om man for eksempel benytter kroppsspråk. Forskjellen på når man benytter de forskjellige er hva og hvordan man ønsker å formidle et budskap.

Kommunikasjonsmodellen

Kommunikasjonsmodellen / Prosessmodellen. Sender, koding, kanal/budskap, avkoding og mottaker.

Kommunikasjonsmodellen over en en fremstilling og forklaring av kommunikasjonsteorien. Bildet over en en prosessbeskrivelse av flyten av kommunikasjon fra sender til mottaker.

Sender

Senderen i en kommunikasjonsprosess er den som sender meldingen eller budskapet. Senderen blir omtalt som kilde eller avsender.

Koding

Når avsenderen skap sende meldingen så må han eller hun kode meldingen som tegn eller melding som mottaker kan forstå, Koden er «språket» som meldingen blir formidlet som. En kode kan være måten man sier ting på, det kan være kroppsspråk, håndbevegelser eller ord.

Kanal

Kanal er på hvilken måte et budskap blir formidlet. En kanal kan være tale, skriftlig, bilder, TV, radio, kroppsspråk m.fl. Det blir også referet til som kommunikasjonsmedium.

Budskap

Budskapet er hva som avsenderen ønsker å formidle til mottakeren.

Støy

Støy er ting som kan forstyrre budskapet som blir formidlet fra sender til mottaker. Det er i kanalen man oftest har støyen.

Avkoding

Avkoding er mottakeren sitt forsøk på å tolke budskapet til senderen. Her vilmottakeren bruke sin forståelse og erfaring til denne tolkningen. Avkodingen skjer ved hjelp av språk eller bruk av tidligere erfaring når det gjelder for eksempel tolking av kroppsspråk eller håndbevegelser.

Mottaker

Det kan være mange mottakere av et budskap. Mottakeren er den som mottaker budskapet eller meldingen. Mottakeren kalles også for respondent.

Hva kan være støy i kommunikasjon?

Støy i kommunikasjon kan være dårlig signaler til TV’en, radioen eller telefonen. Det kan også være når andre prater samtidig når du har en samtale med andre, eller andre forstyrrende elementer.
Generelt sett så vil det være alt som kan trekke din oppmerksomhet bort i fra det som formidlet.

Hva er en god kommunikasjon?

God kommunikasjon er at man er bevist på hele kommunikasjonsprosessen slik at budskapet kommer korrekt igjennom koding/dekoding, kanal og støy. Dette vil så at begge parter er bevist på at støyen er så liten som mulig og det blir få missforståelser. Noen regler for å sikre god kommunikasjon kan fint etableres i forskjellige settinger.

Hva er en dobbeltkommunikasjon?

En dobbeltkommunikasjon er når en person sier to ting som er motstridende mot hverandre. Det kan også være hvis noen sier en ting, men kroppsspråket, håndbevegelser eller tonefall tilsier noe annet. Dobbeltkommunikasjon kan også være hvis det man sier er motstridende mot noe man tidligere har sagt.

Sjekk ut de siste artiklene