Hva er et økosystem?

Her skal vi prøve å gi en enkel forklaring på dette spørsmålet på en måte slik at til og med et barn kan forstå det. Dessverre så er det en del som ikke kan besvares enkelt uten å måtte skrive en hel avhandling rundt emnet. Uansett så skal gi en utdypning av hva et økosystem er.

Et økosystem er et samfunn av alle organismer hvor de lever sammen. Dette samfunnet kan være en vanndråpe, en vanndam, en skog, en ørken, en liten bekk eller hele kloden. Enkelt forklart så kan man si at et økosystem består av produsenter, konsumenter og nedbrytere.

Selve økosystemet er et avgrenset området med biologisk mangfold, og et helt enkelt økosystem kan bestå kun av produsenter og nedbrytere. Konsumenter er ikke et «krav» å ha i et økosystem. I tillegg til de levende organismene så inneholder et økosystem også det som vi kaller for abiotiske faktorer. Dette betyr ting som temperatur, vind, nedbør, vann, fjell og sollys.

Hva er et økosystem?

Hva menes med økosystemet?

Med økosystemet så mener vi samspillet mellom alle organismer som lever sammen i et avgrenset samfunn. Her kan vi snakke om blant annet produsenter, konsumenter og forbrukere.

Hva kjennetegner produsentene i et økosystem?

Produsentene i et økosystem er forskjellige levende organismer som driver fotosyntese (omdanning av karbondioksid til organiske forbindelser fra sollys) eller kjemosyntese (En prosess som foregår hos bakterier hvor de skaffer seg energien ved oksidasjon av diverse forbindelser).

En produsent er typisk en alge eller en plante som ikke spiser andre organismer.

Produsentene er nederst på næringspyramiden og danner grunnlaget for alt liv på jorden.

Alger på et rev - en produsent i et økosystem
Alger på et rev – en produsent i et økosystem

Hvilken oppgave har produsentene i et økosystem?

Den oppgaven som en produsent har i et økosystystem er som nevnt over at den driver fotosyntese hvor de omdanner karbonioksid til organiske forbindelser. I den lysavhengige reaksjonen så blir vann oksidert til oksygen, som alt liv på jorden er avhengig av.

Hva er forbrukere i et økosystem?

Forbrukere i et et økosystem kalles ofte for konsumenter. Dette er organismer som ikke kan lage sin egen energi, men må få dette igjennom å spise andre organismer. Konsumenter som dyr kan som regel enten spise andre konsumenter eller de kan spise produsentene. Hvis de spiser andre konsumenter så kalles de karnivorer, mens de som spiser produsenter kalles herbivorer. Hvis de spiser både produsenter og konsumenter så kalles de for omnivorer.

Hva er konsumenter i et økosystem?

Konsumenter i et økosystem deles inn i primær-, sekundær- og tertiærkonsument. Noen legger også inn et femte nivå (ja, det er korrekt) som heter toppkonsument. Grunnen til at dette er det femte nivået er at nivå en er produsenten.

Hvilket nivå en konsument tilhører bestemmes av det trofiske nivået. Det trofiske nivået er, enkelt forklart, hvor langt unna konsumenten er nivå en, produsenten, på næringskjeden.

Primærkonsument

Førstekonsument, eller primærkonsument, er planteetere (herbivorer) som da er det førte nivået over produsenten. Eksempler på primærkonsumenter er:

 • Larve
 • Granbarkbille
 • Sau
 • Hest
 • Ku

Sekundærkonsument

Sekundærkonsunmenten er de som spiser primærkonsumenten. Dette er som regel kjøttetere (karnivorer). Eksempler på sekundærkonsumenter er:

Tertiærkonsument

En tertiærkonsument er en som livnærer seg på sekundærkonsumentene.

Mennesker kan være både primær-, sekundær- og tertiærkonsument, da mange spiser både planter og dyr (både av sekundær- og tertiærkonsumenter).

 • Hønsehauk
 • Rødrev
 • Hval
 • Laks
 • Insektetere som spiser (andre) rovinsekter

Toppkonsument

En toppkonsument, eller topp-predator, er en organisme som befinner seg på den absolutte toppen i næringskjeden hvor den har ingen andre naturlige fiender. Dette er dyr som spiser andre dyr (predator), men som igjen ikke blir spist av andre.

Her er en liste over toppkonsumenter av ulik art:

Pattedyr

 • Isbjørn
 • Løve
 • Tiger
 • Ulv
Bilde av en løve
Løve

Fugler

 • Kongeørn
 • Havørn
Bilde av en kongeørn
Kongeørn

Fisker

 • Spekkhogger
 • Hvithai
 • Tigerhai
Bilde av en spekkhogger
Spekkhogger

Reptiler

 • Anakonda
 • Komodovaran
 • Saltvannskrokodille
Bilde av en saltvannskrokodille
Saltvannskrokodille

Mennesker er ikke toppkonsumenter da vi har fiender, og kan bli spist av andre tertiærkonsumenter.

Hvilken rolle har nedbrytere i et økosystem?

En nedbryter i et økosystem, også kalt dekomponenter, er organismer som for eksempel bakterier, sopp og mikroorganismer som spiser og bryter ned døde og råtnede organismer. Disse får sin energi fra energi fra dødt organisk materiale. Når en konsument er ferdig med sitt «bytte» så overtar nedbryterne det som er igjen og bryter ned restene. Så uten nedbryterne ville det hopet seg opp av døde planter og dyr og de ville ikke blitt resirkulert tilbake til næringskjeden.

Hvilke fire deler består et økosystem av?

Et økosystem består av fire deler som opprettholder liver på jorden. Dette er atmosfæren, hydrosfæren, geosfæren og biosfæren. De forskjellige typer deler av økosystemer som vi har er:

Atmosfæren

Atmosfæren er det laget som ligger rundt jorden og beskytter oss blant annet mot UV-stråler. Det er atmosfæren som gir den gunstige temperaturen og som gjør det mulig for at liv skal eksistere på jorden.

Hydrosfæren

Hydrosfæren er betegnelsen på alt vann på jorden, både i fast, flytende og i gassform. Vann i fast form er is og snø, i flytende som salt- eller ferskvann og i gassform som vanndamp i atmosfæren. Mesteparten av vannet på jorden er i form av saltvann og tilsvarer omkring 97,5% av hydrosfæren.

Geosfæren

Geosfæren er betegnelsen om alt det faste på jorden, det vil si jordsmonnet, steiner og sedimenter.

Biosfæren

Biosfæren er betegnelsen på alt levende liv på jorden, både i vannet, i jorden og i luften. Normalt regnes biosfæren å strekke seg fra bunnen av de dypeste havene til toppen av de høyeste fjellene.

Er havet et økosystem?

Et spørsmål som går igjen er om havet er et økosystem. Etter å ha lest denne artikkelen så er svaret på dette et klart ja. Som skrevet over så er et økosystem et samfunn av organismer som lever sammen. Hvor stort dette samfunnet er, er opp til den som skal se på det. Ønsker man å se på en liten vannpytt og livet som er i det, eller om man ønsker å se på hele jordkloden som en helhet, er opp til den enkelte. Et stort maritimt økosystem er for eksempel The Great Barrier Reef utenfor Australia.

Under vann, fisker og rev i et samspill i et økosystem.
Havet som økosystem

Hva er et stabilt økosystem?

Et stabilt økosystem er et økosystem som ikke er i særlig forandring. Hvis man ser på et økosystem i en kort tidshorisont så er de fleste stabile, men dette forandrer seg desto lengre tidshorisont man benytter seg av. Mange skoger i Norge kan man se på som ganske stabile.

Hva er økologi?

Økologi, enkelt forklart, er vitenskapen om samspillet mellom organismer og dens miljø. Alle organismer lever i et miljø hvor de blir påvirket av både levende (biotiske) og ikke levende (abiotiske) faktorer.

Sjekk ut de siste artiklene