Hva er en organisasjon?

Det finnes mange forskjellige typer organisasjoner. Vi har både formelle og uformelle organisasjoner, frivillige-, ideelle-, veldedige- og også lærende organisasjoner.
Vi har også hybridorganisasjoner som opererer både i offentlig sektor og privat sektor samtidig hvor de oppfyller offentlige plikter samtidig som de utvikler kommersielle markedsaktiviteter. Kort fortalt så er svaret på «hva er en organisasjon som følger:

En organisasjon er en enhet, et selskap, en institusjon eller en forening bestående av to eller flere mennesker. De har et ofte et forhåndsdefinert mål som de jobber sammen for å oppnå ved en formalisert fordeling av arbeidet for å oppnå mest mulig effekt.

Hva er en organisasjon?

Definisjon på en organisasjon

Ordet er avledet av det greske ordet organon, som betyr verktøy eller instrument.
Innenfor organisasjonsteorien blir en organisasjon definert som «et sosialt system som er bevisst konstruert for å nå bestemte mål». Organisasjoner er med andre ord «et redskap for å realisere mål».

I samfunnsvitenskap er organisasjoner gjenstand for analyse for en rekke fagområder, som sosiologi, økonomi, statsvitenskap, psykologi, ledelse og organisasjons-kommunikasjon.
Den bredere analysen av organisasjoner blir ofte referert til som organisasjonsstruktur, organisasjonsstudier, organisasjonsatferd eller organisasjonsanalyse.
Det finnes en rekke forskjellige perspektiver:

  • Fra et funksjonelt perspektiv er fokuset på hvordan enheter som virksomheter eller statlige myndigheter blir brukt.
  • Fra et institusjonelt perspektiv blir en organisasjon sett på som en målrettet struktur innenfor en sosial kontekst.
  • Fra et prosessrelatert perspektiv blir en organisasjon sett på som at en enhet blir (re-) organisert, og fokuset er på organisasjonen som et sett med oppgaver eller handlinger.

Her vil vi gi en kort innføring i de mest brukte organisasjonsformer.

Formelle organisasjoner

En formell organisasjon kjennetegnes av regelverk, prosedyrer og mål for den kollektive virksomheten. De formelle organisasjonene kan deles i to hovedgrupper: arbeidsorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Arbeidsorganisasjoner er opprettet for å produsere bestemte varer eller tjenester i privat og offentlig virksomhet.

I en formell organisasjon er medlemskap normalt regulert i en arbeidskontrakt eller medlemskapsbetingelser.

Uformelle organisasjoner

Uformelle organisasjoner er definert utfra sosial praksis og forskjellige forhandlingsformer. En uformell organisasjon er i organisasjonsteoretisk sammenhengen en referanse til det sosiale nettverket som etablerer seg innenfor personkretsen av en formell organisasjon, med en uavhengig og selvskapt sosial struktur.

Frivillige organisasjoner

En frivillig organisasjon er en organisasjon som bygger på frivillig innsats. Slike organisasjoner kan være i stand til å operere uten juridiske formaliteter, avhengig av jurisdiksjon, inkludert uformelle klubber eller koordinerende organer med et mål i tankene som de kan uttrykke i form av et manifest, en oppdragserklæring eller på en uformell måte som gjenspeiles i det de gjør fordi husk alle handlinger utført av en organisasjon både lovlig og ulovlig gjenspeiler et mål i tankene.
Noen organisasjoner betegnes ofte som «den tredje sektor». Dette er organisasjoner med allmennyttige formål som er eller kan være et supplement til privat eller offentlig virksomhet.

De frivillige organisasjonene knytter ofte sin virksomhet til bestemte religiøse, kulturelle, humanitære, idrettslige, politiske og næringsmessige interesser og verdier.

Man skiller ofte mellom interesseorganisasjoner og humanitære organisasjoner.
Interesseorganisasjoner har et formål med å kjempe for medlemmenes egne interesser, mens humanitære organisasjoner har en mer ideell målsetting uten tanke på medlemmenes egennytte.

Frivillige organisasjoner kan også utøve helse- og/eller sosialtjenester etter avtale med det offentlige eller på de kan yte det på egen hånd.

Ideelle organisasjoner

En ideell organisasjon har ikke et mål om å tjene penger, men arbeider utelukkende for et sosialt formål eller fremming av medlemmenes felles syn eller interesser. De arbeider normalt uten tanke på medlemmenes egennytte.
Alt overskudd som en ideelle organisasjon vil får, vil bli reinvestert tilbake til organisasjonens for å oppnå dens mål.

Veldedige organisasjoner

Veldedige organisasjoner er ganske like som ideelle organisasjoner hvor de fremmer allmenne interesser til fellesskapets beste.

Styrende organisasjoner

Styrende organisasjoner er organisasjoner som har medarbeidere som følger regler og som blir trent opp for å gjøre ting riktig og blir målt på om man gjorde det riktig. Ledelsen gir instrukser og kontrollerer hvor formålet or ofte å tjene penger «nå».

Lærende organisasjoner

Lærende organisasjoner er organisasjoner som evner å tilpasse seg endringer gjennom å lære.
Ofte er ikke svaret for en organisasjon bedre styring, men bedre læring.
I ærende organisasjoner er de ansatte problemløsere og blir lært opp til å forbedre og blir målt og evaluert på «Hva lærte vi?».
Ledelsen skal utfordre, støtte og være en hjelpelinje.

Vi avslutte med noen ord fra Max Weber: Alle moderne byråkratier er organisasjoner men ikke alle organisasjoner er byråkratier.

Sjekk ut de siste artiklene